Javni razpis za prosto delovno mesto KOORDINATOR VII/1

Javni razpis za prosto delovno mesto KOORDINATOR VII/1

 

Javni zavod Mekinjski samostan objavlja javni razpis za prosto delovno mesto

KOORDINATOR VII/1

 1. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
 • ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) oz. prvo bolonjsko stopnjo,
 • ima najmanj 1 leto delovnih izkušenj,
 • aktivno obvlada slovenski jezik,
 • obvlada najmanj en svetovni jezik (angleški).

 

Poleg izpolnjevanja zgornjih pogojev se od kandidata pričakuje:

 • pozna področje dela zavoda,
 • ima izkušnje na področju trženja in organizacije dogodkov,
 • organizacijske sposobnosti,
 • obvlada osnove dela z računalnikom (urejevalniki besedila, preglednice, baze podatkov),
 • veljavni vozniški izpit kategorije B,
 • samostojnost in kreativnost pri delu.

 

 1. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas do 31.12.2025 s polnim delovnim časom in poskusno dobo treh mesecev.

 

 1. Opis del in nalog delovnega mesta koordinator:
 • sodelovanje pri izvajanju muzejske dejavnosti zavoda,
 • uredniško oblikovanje in skrb za ažurnost podatkov v elektronskih in ostalih oblikah obveščanja in komuniciranja,
 • priprava in koordinacija distribucije promocijskih publikacij s področja dejavnosti zavoda,
 • načrtovanje, organizacija, vodenje in izvedba dogodkov, ki jih organizira zavod,
 • koordinacija izvedbe zunanjih dogodkov v samostanu v sodelovanju z njihovimi izvajalci,
 • komunikacija in sodelovanje s ciljnimi skupinami s področja dejavnosti zavoda,
 • vodenje evidenc o uporabi prostorov samostana za potrebe obračuna najemnin,
 • spremljanje razpisov s področja kulture, izobraževanja in kulturne dediščine ter priprava ustrezne dokumentacije za prijavo na predmetne razpise,
 • sodelovanje in načrtovanje aktivnosti z drugimi organizacijami v občini in širše,
 • strokovno sodelovanje s sorodnimi institucijami s področja dejavnosti zavoda v Sloveniji in tujini,
 • druge naloge po zadolžitvah direktorja zavoda.

 

 1. Kandidat mora ob prijavi predložiti naslednje obvezne priloge:
 • dokazilo o pridobljeni zadnji stopnji izobrazbe,
 • življenjepis z opisom delovnih izkušenj (kandidati naj navedejo vse dosedanje zaposlitve in jih terminsko opredelijo),
 • izjavo kandidata, da:

– izpolnjuje pogoj delovne dobe,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– obvlada vsaj en svetovni jezik in navede katerega ter doseženi nivo znanja le-tega,
– obvlada osnove dela z računalnikom,
– ima veljavni vozniški izpit kategorije B.

Zaželeno je, da kandidat v življenjepisu poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil, s poudarkom na področju kulturnih dejavnosti.

 1. Rok za prijavo je 17.10.2019. Obravnavane bodo le pravočasne in popolne vloge.

 

 1. Kandidati naj pisno vlogo s prilogami pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Javni zavod Mekinjski samostan, Polčeva pot 10, 1241 Kamnik, s pripisom »Prijava na javni razpis za delovno mesto KOORDINATOR VII/1«. Na kuverto je potrebno navesti tudi naslov pošiljatelja.

 

 1. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.

 

 1. V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni za ženske in moške.

 

 

Datum: 4.10.2019

 

Javni zavod Mekinjski samostan
Aleksandra Ceglar Vidmar

v.d. direktorice

 

 X