Odlična priložnost za krepitev prepoznavnosti mekinjskega samostana

Odlična priložnost za krepitev prepoznavnosti mekinjskega samostana

Naravna in kulturna dediščina igrata ključno vlogo pri spodbujanju gospodarske rasti, ustvarjanju delovnih mest, oživljanju skupnosti ter krepitvi povezanosti med različnimi skupnostmi v Podonavju. Na tovrstne potenciale tako snovne kot nesnovne kulturne dediščine se osredotoča projekt COMMHERITOUR, ki ga sofinancirata Evropska unija iz programa Interreg Podonavje in Občina Kamnik. Nosilka projekta je madžarska občina Jászberény, projekt pa povezuje 12 partnerjev iz 8 držav podonavske regije, ob Madžarski še Češko, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro in Romunijo. Slovenijo v partnerstvu poleg Univerze v Ljubljani zastopa tudi Javni zavod za kulturo Kamnik. Skupna vrednost projekta, ki bo potekal 30 mesecev, med januarjem 2024 in junijem 2026, presega 2,1 milijona eurov.

V jedru projektnih aktivnosti je podpora tradicionalnih rokodelskih obrti in dejavnosti, utemeljenih na nesnovni kulturni dediščini – COMMHERITOUR oboje razume kot ključni sredstvi za vključevanje podeželskih in oddaljenih območij Podonavja v družbeno-gospodarsko tkivo tako posameznih regij kot Evrope. V projekt vključene regije negujejo svoje edinstvene dediščinske obrti in dejavnosti, ki se ponašajo z znatnim, a neizkoriščenim turističnim potencialom. Cilj projekta COMMHERITOUR je zato maksimirati ekonomske koristi kulturnih dediščinskih obrti in dejavnosti, njihov družbeno-gospodarski položaj ter spodbuditi trajnostni turizem in kohezijo lokalnih skupnosti. Projekt si prav tako prizadeva ozavestiti razvojni potencial na kulturni dediščini utemeljenih izdelkov in storitev. Ključni izid projekta bo t.i. HeriCraft Market, digitalna platforma, ki bo olajšala medkulturno mreženje, prikazovala turistične znamenitosti, povezane z rokodelstvom in dediščinskimi dejavnostmi ter delila znanje za razvoj veščin.

   

Javni zavod za kulturo Kamnik se je v projekt COMMHERITOUR, za implementacijo katerega je pridobil nekaj več kot 200.000 eurov, vključil z zeliščarsko in kulinarično dediščino. Med njihove osrednje cilje sodita ureditev zeliščnega vrta nekdanjega uršulinskega samostana v Mekinjah in okrepitev skupne blagovne znamke Doroteja, pod katero se združujejo samostanski izdelki, pridelki in namestitve. Kot je povedala vodja projekta Ana Schnabl, je sodelovanje v projektu »odlična priložnost za krepitev prepoznavnosti samostana – ne le na občinski in regionalni ravni, marveč tudi v tujini«. Poudarila je, da jim pri razmisleku o specifičnih projektnih aktivnostih pomagajo pridruženi partnerji projekta, in sicer s Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije.

   

Posebnost projektov, ki se odvijajo v okviru programov Interreg, je tesno sodelovanje z lokalnimi oziroma regionalnimi deležniki, torej posamezniki, podjetji, organizacijami ipd., ki delujejo na projektnem področju. V Javnem zavodu za kulturo Kamnik so se zato povezali s preko 20 strokovnjaki s področja zeliščarstva, etnologije, etnobotanike, fitomedicine, turizma in trženja, s katerimi bodo že v maju na lokalnih delavnicah soustvarjali krovne strateške dokumente projekta COMMHERITOUR.  Ti bodo naslavljali tako valorizacijo kulturne dediščine kot trženje izdelkov, utemeljenih na kulturni dediščini ter odločilno prispevali k oblikovanju celostne strategije za valorizacijo kulturne dediščine v oddaljenih območjih Podonavja. Po besedah vodje projekta si v JZKK prav tako želijo, da bi se med deležniki projekta spletle osebne in profesionalne vezi, ki bi se ohranile tudi po izteku projektnega obdobja.X