Javni poziv zainteresirani javnosti za imenovanje predstavnika v svet Javnega zavoda Mekinjski samostan

Javni poziv zainteresirani javnosti za imenovanje predstavnika v svet Javnega zavoda Mekinjski samostan

Javni zavod Mekinjski samostan, Polčeva pot 10, 1241 Kamnik, na podlagi 9. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan (Ur. l. RS, št. 70/2017) ter 9. člena Statuta zavoda (Ur. l. RS, št. 67/2018) objavlja

 

Javni poziv zainteresirani javnosti za imenovanje predstavnika v svet Javnega zavoda Mekinjski samostan

 

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan v 9. členu določa, da svet zavoda sestavlja pet članov, od tega en predstavnik zainteresirane javnosti. Statut zavoda v 9. členu določa, da predstavnika zainteresirane javnosti imenuje župan Občine Kamnik na podlagi predhodno objavljenega javnega poziva, ki ga objavi direktor zavoda najpozneje 60 dni pred potekom mandata sveta zavoda.

Ker predstavnik zainteresirane javnosti še ni bil imenovan, ker statut še ni bil sprejet, javni zavod vabi zainteresirano javnost, da poda predloge kandidatov za svojega predstavnika v svetu zavoda. Predlog mora vsebovati:

  • Ime in priimek kandidata,
  • Rojstni podatki in naslov kandidata,
  • Število let delovanja na področju izobraževanja, kulture, umetnosti ali turizma in reference delovanja na omenjenih področjih v zadnjih treh letih,
  • Podpisano soglasje kandidata.

 

Pri izboru bodo imeli prednost kandidati z ustreznimi referencami na posameznem področju/področjih delovanja. Odločitev po predlogu izbirne komisije v sestavi, ki jo določi svet zavoda, sprejme župan Občine Kamnik.

Predloge kandidatov posredujte najkasneje do vključno 14.1.2019 s priporočeno pošto na naslov Javni zavod Mekinjski samostan, Polčeva pot 10, 1241 Kamnik.

 

Kamnik, 3.1.2019

 

Aleksandra Ceglar Vidmar

  1. d. direktorice


X