Objava javnega razpisa za prosto delovno mesto

Objava javnega razpisa za prosto delovno mesto

 

Prenos razpisa v pdf obliki

Svet Javnega zavoda Mekinjski samostan na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),  Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan (Uradni list RS, št. 70/17)  in Statuta Javnega zavoda Mekinjski samostan (Uradni list RS, št. 67/18),

objavlja javni razpis za prosto delovno mesto

DIREKTORJA/ICE

JAVNEGA ZAVODA MEKINJSKI SAMOSTAN

 

1. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima najmanj univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali najmanj specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja) družboslovne smeri,
 • ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
 • aktivno obvlada slovenski jezik,
 • obvlada najmanj dva svetovna jezika,
 • pozna področje dela zavoda,
 • ima izkušnje na področju marketinga in organizacije dogodkov,
 • ima sposobnost in izkušnje s področja organiziranja in vodenja dela,
 • obvlada osnove dela z računalnikom (urejevalniki besedila, preglednice, baze podatkov),
 • predloži program dela zavoda za mandatno obdobje,
 • ima opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka oziroma ga mora opraviti v treh mesecih po nastopu delovnega mesta.

 

2. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje petih (5) let.

3. Opis del in nalog direktorja:

 • organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
 • predstavlja in zastopa zavod,
 • odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda,
 • predlaga Svetu zavoda spremembe in dopolnitve statuta,
 • predlaga sklic sej Sveta zavoda,
 • pripravlja gradiva in sodeluje na sejah Sveta zavoda,
 • pripravlja splošne pravne akte zavoda,
 • izvaja zakone, odloke, statut, sklepe Sveta zavoda ter druge splošne akte zavoda,
 • odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja uslužbencev zavoda,
 • kot prvostopenjski organ odloča o pravicah in obveznostih delavcev zavoda s področja delovnih razmerij,
 • opravlja vse druge naloge, določene z zakonom, odlokom, statutom in drugimi veljavnimi predpisi.

 

4. Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 • izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • dokazilo o pridobljeni zadnji stopnji izobrazbe,
 • življenjepis z opisom delovnih izkušenj (kandidati naj navedejo vse dosedanje zaposlitve in jih terminsko opredelijo) ter vodstvenih in organizacijskih sposobnosti, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih ter vodstvenih in organizacijskih sposobnosti,
 • program dela zavoda za mandatno obdobje,
 • izjavo kandidata, da:
  • je državljan Republike Slovenije,
  • aktivno obvlada slovenski jezik,
  • obvlada vsaj dva tuja jezika in navede katera ter doseženi nivo znanja le-teh,
  • obvlada osnove dela z računalnikom,
  • ima opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka oziroma ga bo v predpisanem času pridobil,
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Zaželeno je, da kandidat v življenjepisu poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil, s poudarkom na področju kulturnih dejavnosti, s katerimi izkazuje strokovno usposobljenost za vodenje zavoda kulturnega pomena.

5. Direktorja zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa ustanovitelj po predhodnem mnenju sveta zavoda.

6. Z direktorjem pogodbo o zaposlitvi, na podlagi sklepa o imenovanju, sklene predsednik Sveta zavoda. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, polni delovni čas in mandatno obdobje petih let.

7. Kandidati naj pisno vlogo s prilogami pošljejo najkasneje do 11. 3. 2019 v zaprti ovojnici na naslov: Javni zavod Mekinjski samostan, Polčeva pot 10, 1241 Kamnik, s pripisom »Javni razpis za imenovanje direktorja javnega zavoda – NE ODPIRAJ«. Na kuverto je potrebno navesti tudi naslov pošiljatelja. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za prijavo poslana po pošti s priporočeno pošiljko ali do 15. ure osebno oddana na sedežu Javnega zavoda Mekinjski samostan. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan in uro, ko naročnik prejme vlogo, štejeta dan in ura oddaje na pošto. Če se vloga odda priporočeno pri drugem izvajalcu storitve, mora vlagatelj ob oddaji pošiljke pred zaprtjem kuverte priložiti kopijo računa ali potrdila o oddani pošiljki, iz katerega bosta razvidna dan in ura oddaje priporočene pošiljke.

8.Svet zavoda bo obravnaval le pravočasne vloge, ki bodo vsebovale vse potrebne priloge oziroma bo iz njih razvidno izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev javnega razpisa. Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

9. Neizbrani kandidati bodo o neizbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Izbrani kandidat, za katerega bo ugotovljeno, da je poleg izpolnjevanja formalnih pogojev za delovno mesto najbolj strokovno usposobljen, bo pozvan k predložitvi vseh ustreznih dokazil, če jih ne bo predložil že prijavi na razpisano delovno mesto.

10. Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite pri Anji Grašič, e-mail: info@samostanmekinje.si.

11. Prijavljeni kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 (trideset) dni od dne objave razpisa.

12. V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni za ženske in moške.

 

Številka: 01/2019 – JR
Datum: 26.2.2019

 

Javni zavod Mekinjski samostan
Anja Grašič
Predsednica Sveta zavoda

 X